Kushner called Jamal Khashoggi ‘a terrorist,’ book claims